fbpx

Adaptacja nowego pracownika


 

Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności organizowania procesu adaptacji zawodowej nowych pracowników w podjęciu przez nich zadań objętych zakresem praw i obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego. Mając na uwadze dobro firmy i rozwój pracowników uczestniczących w procesie pracy, zajęcia będą skupiały się na doborze efektywnych metod prowadzących do budowania pozytywnych relacji w organizacji poprzez wdrożenie właściwego modelu komunikacyjnego wspomagającego adaptację do pracy zawodowej nowych pracowników.

Korzyści:

Pogłębienie wiedzy w zakresie metod efektywnego organizowania procesu adaptacyjnego.
Uświadomienie sobie ważności posiadania prawidłowo wdrożonych w proces pracy nowych pracowników.
Zrozumienie korzyści z dawania właściwej informacji zwrotnej (feedback) z uwzględnieniem faz rozwoju pracownika.
Poznanie narzędzi wykorzystywanych w procesie adaptacji pracowników.
Umiejętność wykorzystania coachingu ukierunkowanego na rozwój potencjału pracowników.

Zakładane rezultaty całego szkolenia:

Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętność związaną z organizacją i przeprowadzaniem procesu wprowadzenia pracownika do firmy/działu a także nauczą się wykorzystywać metody i narzędzia związane z właściwym przeprowadzaniem procesu adaptacji nowego pracownika.

Metody i formy realizacji zajęć:

Metody aktywizujące uczestników – mini wykład, analiza przypadków, dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, (każde zagadnienie zawiera zestaw ćwiczeń
i kwestionariuszy do pracy samodzielnej lub grupowej)

Tematyka szkolenia:

 1. Istota procesu adaptacji – wprowadzenie do tematyki szkolenia
 2.  Model komunikacyjnego wspomagania adaptacji do pracy (4 fazy):
  • przekazanie ogólnych informacji na temat firmy,
  •  szczegółowe zapoznanie zasadami funkcjonowania firmy,
  • określenie zadań, odpowiedzialności i oczekiwań związanych z pracą na stanowisku,
  •  zapoznanie z współpracownikami.
 3. Metody i narzędzia wprowadzania nowego pracownika do organizacji – procedury wdrożenia
 4. Indywidualne i grupowe szkolenia adaptacyjne – wyspecjalizowany opiekun/coach
 5. Odpowiedzialność osób biorących udział w procesie adaptacji za wdrożenie i rozwój nowych pracowników
 6. Feedback – podsumowanie procesu adaptacji
 7. Coaching kariery jako narzędzie wspierające proces adaptacyjny

Warunki organizacyjne:

Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Materiały szkoleniowe: arkusze ćwiczeń, kwestionariusze
Zaświadczenie imienne dla każdego uczestnika o ukończeniu szkolenia/warsztatu

Cena szkolenia:

250 zł + VAT

Prowadzący:

: mgr Elżbieta Chojnowska – dyplomowany i certyfikowany coach i trener rozwoju umiejętności osobistych, doradca zawodowy

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 

 

Szukaj