fbpx

Budowanie zespołu


 

Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności na temat zbudowania efektywnego zespołu bazującego na efekcie synergii.
Coraz więcej firm dostrzega potrzebę lepszej integracji swoich pracowników spowodowaną świadomością, iż samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej lub zatrudnienie się na stanowisku samodzielnym to często za mało, aby uzyskać wymierne wyniki. Bazując na idei pracy zespołowej, gdzie członkowie zespołu wspólnie osiągają wyznaczone cele, wykorzystują swoje indywidualne zdolności i doświadczenie a także razem cieszą się i celebrują sukces, powoduje refleksję menedżera w kierunku aktywnego uczestniczenia w pracach podległej mu komórki i ciągłą kontrolę efektywności pracy zespołu. Dlatego ważne jest, zachowując ciągłość działania firmy, aby menedżer dostrzegł ważność i skuteczność posiadania efektywnego zespołu oraz nabył umiejętność utrzymania tego stanu m.in. poprzez dbanie o rozwój swoich pracowników.
Mając na uwadze dobro firmy i rozwój pracowników uczestniczących w procesie pracy, zajęcia będą skupiały się na doborze efektywnych metod prowadzących do budowania efektywnego zespołu.

Korzyści:

Pogłębienie wiedzy przez szefa/menedżera w zakresie metod budowania efektywnego zespołu.
Uświadomienie sobie ważności dbanie o rozwój swoich pracowników.
Zrozumienie korzyści właściwego doboru stylu komunikowania się oraz stylu kierowania do faz rozwoju zespołu/pracownika.
Poznanie narzędzi wykorzystywanych w procesie budowania efektywnych zespołów.
Umiejętność wykorzystania coachingu zespołowego ukierunkowanego na rozwój potencjału pracowników.

Zakładane rezultaty całego szkolenia:

Uczestnicy szkolenia (szef firmy, menedżer/kierownik zespołu) rozwiną umiejętność budowania efektywnego zespołu a także nauczą się wykorzystywać metody i narzędzia związane z właściwym doborem stylu komunikowania się z członkami zespołów oraz poznają własny styl kierowania dostosowany do faz rozwoju zespołu/pracownika.

Metody i formy realizacji zajęć:

Metody aktywizujące uczestników – mini wykład, analiza przypadków, dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, (każde zagadnienie zawiera zestaw ćwiczeń
i kwestionariuszy do pracy samodzielnej lub grupowej)

Tematyka szkolenia:

 1. Podstawy budowania zespołów pracowniczych
 • główne aspekty funkcjonowania zespołu
 • cele ustalania podstawowych zasad pracy w zespole
 • pełnienie ról w zespole
 • cele, którym służą spotkania zespołu zadaniowego
 1. Komunikacja interpersonalna w zespole
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • skuteczne słuchanie i przekazywanie informacji
 • relacje międzyludzkie i synergia w pracy zespołu
 • style komunikowania się
 1. Sposoby kierowania zespołami pracowniczymi
 • role lidera: interpersonalna, informacyjna, decyzyjna
 • style kierowania a etapy rozwoju zespołu (pracownika)
 1. Coaching zespołowy jako metoda pracy z grupą

Warunki organizacyjne:

Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Materiały szkoleniowe: arkusze ćwiczeń, kwestionariusze
Zaświadczenie imienne dla każdego uczestnika o ukończeniu szkolenia/warsztatu

Prowadząca:

:mgr Elżbieta Chojnowska – dyplomowany i certyfikowany coach i trener rozwoju umiejętności osobistych, doradca zawodowy

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 

 

Szukaj