Zarządzanie przez cele

„Cele to marzenia z określonym terminem realizacji”

Charles C. Nobel

Cel

Celem szkolenia/warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu obszaru zarządzania sobą oraz wpływu technik coachingowych na osiąganie celów życiowych i zawodowych. Efektem udziału w warsztacie jest odkrycie w sobie potencjału
i znalezienie odpowiedzi na pytanie – Jak osiągnąć cele łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej? Sprecyzowanie, czego naprawdę chcemy jest koniecznie do skierowania naszej uwagi i energii na rzeczy, które liczą się dla nas najbardziej i które najlepiej wyrażają naszą osobowość w aspekcie realizacji celów osobistych i zawodowych.

Korzyści:

Uświadomienie sobie ważności posiadania jasno sprecyzowanych celów.
Zrozumienie korzyści z odkrycia w sobie potencjału oraz pozytywnego odbioru otaczającej rzeczywistości.
Poznanie technik wykorzystywanych w procesie zarządzania sobą przez cele.
Umiejętność wykorzystania coachingu ukierunkowanego na osobisty rozwój.

Zakładane rezultaty całego szkolenia:

Efektem udziału w warsztacie jest odkrycie lub uświadomienie posiadanego w sobie potencjału oraz nabycie umiejętności zarządzania sobą przez cele poprzez wykorzystywanie technik i narzędzi związanych z priorytetowaniem własnych celów prywatnych i zawodowych.

Metody i formy realizacji zajęć:

Metody aktywizujące uczestników – mini wykład, dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, (każde zagadnienie zawiera zestaw ćwiczeń i kwestionariuszy do pracy samodzielnej)


Tematyka szkolenia

  1. Wyznaczanie celów i formułowanie planów ich realizacji
  2. Motywacja i zaangażowanie w osiąganie celów
  3. Porządkowanie celów techniką SMART(ER) i POKARM:
   •       pytania otwierające
   •       pytania skanujące cel
   •       pytania o wartości
   •       pytania o „ekologię” celu
  4. Zarządzanie celami (cel generalny i cele szczegółowe):
   •       cele krótkoterminowe
   •       cele średnioterminowe
   •       cele długoterminowe
  5. Ustalanie priorytetów działań – matryca celów
   •       macierz Eisenhowera
   •       metoda ABC
   •       reguła Pareto 80/20
  6. Coaching jako metoda wpierająca osiąganie celów – model GROW
  7. Zasady opracowywania własnej mapy celów prywatnych/zawodowych – „mapy myśli”

Warunki organizacyjne:

Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Materiały szkoleniowe: arkusze ćwiczeń, kwestionariusze
Zaświadczenie imienne dla każdego uczestnika o ukończeniu szkolenia/warsztatu

Prowadzący:

Warsztat poprowadzą dyplomowani i certyfikowani coachowie ACC ICF , trenerzy rozwoju umiejętności osobistych.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

Szukaj