fbpx

Zarządzanie przez cele

„Cele to marzenia z określonym terminem realizacji”

Charles C. Nobel

Cel

Celem szkolenia/warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu obszaru zarządzania sobą oraz wpływu technik coachingowych na osiąganie celów życiowych i zawodowych. Efektem udziału w warsztacie jest odkrycie w sobie potencjału
i znalezienie odpowiedzi na pytanie – Jak osiągnąć cele łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej? Sprecyzowanie, czego naprawdę chcemy jest koniecznie do skierowania naszej uwagi i energii na rzeczy, które liczą się dla nas najbardziej i które najlepiej wyrażają naszą osobowość w aspekcie realizacji celów osobistych i zawodowych.

Korzyści:

Uświadomienie sobie ważności posiadania jasno sprecyzowanych celów.
Zrozumienie korzyści z odkrycia w sobie potencjału oraz pozytywnego odbioru otaczającej rzeczywistości.
Poznanie technik wykorzystywanych w procesie zarządzania sobą przez cele.
Umiejętność wykorzystania coachingu ukierunkowanego na osobisty rozwój.

Zakładane rezultaty całego szkolenia:

Efektem udziału w warsztacie jest odkrycie lub uświadomienie posiadanego w sobie potencjału oraz nabycie umiejętności zarządzania sobą przez cele poprzez wykorzystywanie technik i narzędzi związanych z priorytetowaniem własnych celów prywatnych i zawodowych.

Metody i formy realizacji zajęć:

Metody aktywizujące uczestników – mini wykład, dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, (każde zagadnienie zawiera zestaw ćwiczeń i kwestionariuszy do pracy samodzielnej)


Tematyka szkolenia

  1. Wyznaczanie celów i formułowanie planów ich realizacji
  2. Motywacja i zaangażowanie w osiąganie celów
  3. Porządkowanie celów techniką SMART(ER) i POKARM:
   •       pytania otwierające
   •       pytania skanujące cel
   •       pytania o wartości
   •       pytania o „ekologię” celu
  4. Zarządzanie celami (cel generalny i cele szczegółowe):
   •       cele krótkoterminowe
   •       cele średnioterminowe
   •       cele długoterminowe
  5. Ustalanie priorytetów działań – matryca celów
   •       macierz Eisenhowera
   •       metoda ABC
   •       reguła Pareto 80/20
  6. Coaching jako metoda wpierająca osiąganie celów – model GROW
  7. Zasady opracowywania własnej mapy celów prywatnych/zawodowych – „mapy myśli”

Warunki organizacyjne:

Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Materiały szkoleniowe: arkusze ćwiczeń, kwestionariusze
Zaświadczenie imienne dla każdego uczestnika o ukończeniu szkolenia/warsztatu

Prowadzący:

Warsztat poprowadzą dyplomowani i certyfikowani coachowie ACC ICF , trenerzy rozwoju umiejętności osobistych.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 

 

Szukaj