Analiza ryzyka w bezpieczeństwie danych osobowych oraz ocena skutków jako wymóg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679

 

laptop

 

Szkolenie

Analiza ryzyka  w bezpieczeństwie danych osobowych oraz ocena skutków jako wymóg  rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679.

Termin i miejsce szkolenia:

23 marca 2018 (piątek 9.00- 15.00 ) Koszalin

Cel:

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma na celu przygotowanie Państwa organizacje do realizacji jednego z trudniejszych elementów przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 14.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), gdzie jednym z kluczowych elementów jest podejście oparte na ryzyku. Nowe przepisy prawne zaczną obowiązywać od 25.05.2018 roku. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się przede wszystkim w jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka w organizacji.

Spektrum – szkolenia* doradztwo*coaching  oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

a także proponuje Outsourcing funkcji ABI.

Tematyka szkolenia:

Tematyka szkolenia:

 1. Zarządzanie ryzykiem – założenia
 2. Obszary zarządzania ryzykiem w organizacji:
 • Ochrona danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Krajowe Ramy Interoperacyjności
 • Kontrola Zarządcza – finanse publiczne
 • Informacje niejawne
 • Zarządzanie Ciągłością Działania
 1. Rola inspektora ochrony danych osobowych:
 • Zadania inspektora ochrony danych osobowych;
 • Rola inspektora w prowadzeniu oceny skutków i szacowaniu ryzyka.
 1. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych
 2. Założenie funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem
 3. Ustalenie kontekstu
 • Określenie informacji i uwarunkowań związanych z działaniem organizacji.
 • Klasyfikacja aktywów oraz określenie właściciela
 • Zabezpieczenia
 • Kryteria akceptacji ryzyka.
 1. Identyfikacja zagrożeń
 2. Analiza i ocena skutków urzeczywistnienia się zagrożeń
 3. Analiza i ocena podatności
 4. Analiza i ocena prawdopodobieństwa
 5. Szacowanie poziomu ryzyka
 6. Postępowanie z ryzykiem
 7. Monitorowanie ryzyka
 8. Ogólna ocena ryzyka a ocena skutków dla ochrony danych
 9. Dyskusja i podsumowanie.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Cena szkolenia:

310 zł

Prowadzący:

Przemysław Chojnowski
Trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych.
Osobiście przeprowadził ponad 300 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, przygotował dokumentacje z zakresu UODO w ponad 40 firmach, a także jest administratorem bezpieczeństwa informacji w 10 firmach z sektora publicznego i prywatnego. Podczas szkoleń bazuje na swoim doświadczeniu zdobytym w trakcie ponad dziesięcioletniego kierowania pionem łączności i informatyki w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego komisji elektroenergetycznej przy Komendancie Głównym Straży Granicznej , posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji. Podczas szkoleń wykorzystuje swoje kompetencje trenerskie zdobyte na wielu szkoleniach trenerskich i coachingowych potwierdzonych certyfikatem ACC ICF.

Zapisy:

biuro@spektrum-szkolenia.pl
tel. 535 895 551

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

lub

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Szukaj