fbpx

Ochrona danych osobowych w firmie

Termin i miejsce szkolenia:

  2012, godzina: 9:00 – 15:00 w Koszalinie

Cel:

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma przybliżyć uczestnikom wymogi, jakie nakłada na przedsiębiorców ustawa z dania 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej jako UODO) w zakresie dokumentacji jaką musi posiadać praktycznie każda firma działająca w Polsce. Należy podkreślić, że wystarczy tylko, że przedsiębiorca przetwarza dane osobowe osób fizycznych, a już pojawia się konieczność spełnienia szeregu obowiązków, jakie nakłada na niego UODO. Dlatego nie jest stwierdzeniem bezpodstawnym, iż praktycznie każda firma przetwarza dane osobowe.

Proponowane szkolenie ma na celu właśnie przybliżenie tematyki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę oraz wskazanie praktycznych działań z obszaru zarządzania danymi osobowymi.

Szczególnie zakres tematyczny kursu jest skierowany do przedsiębiorcy, kadry zarządzającej ale również dla osób funkcyjnych, które pełnią rolę administratora bezpieczeństwa informacji oraz pracowników, którzy w zakresie obowiązków realizują zabezpieczenia w obszarze przetwarzania danych osobowych.
Spektrum – szkolenia i doradztwo oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

Tematyka szkolenia:

 1. Przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych.
 2. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.
  • dane osobowe zwykłe i wrażliwe, zbiór danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych
 3. Organizacja ochrony danych osobowych – osoby funkcyjne.
 4. Rola przedsiębiorcy w procesie przetwarzania danych osobowych
 5. Jawność danych przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej – zmiany po 1.01.2012
 6. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osób fizycznych w działalności przedsiębiorcy
 7. Wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do podmiotu danych osobowych
 8. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracowników
 9. Powierzenie danych osobowych – z uwzględnieniem powierzenia dla biur rachunkowych
 10. Obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych
 11. Obowiązki zabezpieczenia danych osobowych przez ADO
  • Wymogi Ustawy
  • Wymogi Rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 12. Obowiązki zabezpieczenia danych osobowych przez ADO
 13. Uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych
 14. Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
 15. Grzywny w celu przymuszenia na podmioty nie wykonujące decyzji GIODO (kary grzywny od 50 000 zł do 200 000 zł
 16. Panel dyskusyjny

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

275 zł + VAT

Prowadzący:

Przemysław Chojnowski coach i trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych. Osobiście przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu danych osobowych, a także przygotował ponad 20 wdrożeń dokumentacji i procedur w różnego rodzaju firmach. Długoletni Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej gdzie zdobył praktyczne umiejętności w zakresie zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 


Szukaj