fbpx

Aktualności

Dwudniowe szkolenie z zakresu danych osobowych dla IOD

 

laptop

 

Szkolenie

Praktyczne pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych  – dwudniowe szkolenie

Termin i miejsce szkolenia:

31.03 – 1.04. 2020( wtorek 9.00- 15.00 – Środa 9.00 – 14.00)

Koszalin ul St Staszica 38 siedziba Akadmeii Nauki I

Cel:

Szanowni Państwo na dzień dzisiejszy wszystkie przepisy w zakresie ochrony danych osobowych zostały już wprowadzone w życie w związku z tym zapraszamy na kompleksowe szkolenie , obejmujące swoim zakresem komplet aktów prawnych oraz szereg norm z tego zakresu . Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób poszukujących zawansowanej wiedzy o ochronie danych osobowych. Szczególnymi odbiorcami szkolenia są   Inspektorzy Ochrony Danych, osoby reprezentujące administratorów danych jak również pracownicy gdzie przetwarzanie danych osobowych jest wpisane w ich zakres obowiązków (działy kadr, finansów, marketingu i innych). Szkolenie oparte jest na praktycznych rozwiązaniach, popartych wieloma przykładami oraz wzorami dokumentów (które uczestnicy z powodzeniem będą mogli wdrożyć w swoich podmiotach)

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić inwentaryzację zasobów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przygotować kompletna dokumentację oraz w jaki sposób przeprowadzać analizę ryzyka a także, a także  ocenę skutków dla ochrony danych. Ochrona danych osobowych oparta jest na współpracy wielu osób w podmiocie w związku z tym uczestnicy szkolenia dostaną kompetencję  w jaki sposób zadawać niezbędne do analizy pytania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych ( ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń systemów teleinformatycznych). Szkolenie jest oparte na dużej interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikami szkolenia.

 

 

Spektrum – szkolenia* doradztwo*coaching  oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

a także proponuje Outsourcing funkcji IOD.

Tematyka szkolenia:

 1. Podstawy prawne
  • Prawo UE
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
   • RODO – cele
   • RODO – cechy (różnice pomiędzy UODO a RODO)
   • Stosowanie RODO
  • Prawo krajowe
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
   • Najważniejsze zmiany – Prawo pracy, ZFŚS, Ustawa o ochronie danych osobowych
    • Zmiany w zatrudnieniu
    • Dokumentacja kadrowa zgodna z RODO
    • Zmiany art 22 ¹ KP
    • Wymogi dotyczące żądania informacji dodatkowych od pracownika przez pracodawcę
    • Wyrażenie zgody w stosunkach zatrudnieniowych
    • Monitoring pracowników
   • Przetwarzanie danych w ramach ZFŚ
   • Zmiany w postępowaniu administracyjnym:
    • Realizacja obowiązku informacyjnego, (omówienie obowiązku informacyjnego na przekazanych formularzach)
    • Udostępnianie danych osobowych stronom postepowania, w ramach zapytania o informacje publiczną,
    • Anonimizacja zgodna z przepisami KPA,
    • Realizacja uprawnień osoby fizycznej której dane osobowe przetwarza organ administracji publicznej a tok postępowania administracyjnego
    • Wyłączenie art 15 RODO
   • Zastępca IOD i jego zadania i obowiązki oraz podległość pracownicza
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
 1. Podstawowe pojęcia z RODO
 • Dane osobowe
 • Szczególne kategorie danych osobowych
 • Przetwarzanie danych
 • Profilowanie
 • Odbiorca danych
 • Osoba trzecia
 • Anonimizacja i pseudoanonimizacja
 • Naruszenie ochrony danych osobowych
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność,
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Rodzaje danych osobowych – dane “zwykłe” oraz “szczególne kategorie danych”,
 • Podstawy przetwarzania danych “zwykłych” oraz “szczególnych kategorii danych”?
 • Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych? (omówienie formularza zgody – przekazanego podczas zajęć)
 • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Klauzula informacyjna (wzór – obowiązek informacyjny)
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
 • Prawo do odszkodowania / zadośćuczynienia za nieprawidłowe przetwarzanie danych
 1. Administrator danych osobowych
 • Wskazanie ADO
 • Obowiązki ADO w tym:
  • Uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyśla ochrona danych
  • Wymogi wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych w oparciu o analizę ryzyka oraz regularne testowanie, mierzenie i ocena skuteczności zastosowanych zabezpieczeń (ciągłość działania, wewnętrzne polityki, zapewnienie poufności, integralności i dostępności)
  • Obowiązki respektowania praw osób
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • Rejestrowanie czynności przetwarzania
  • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
  • Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
  • Ocena skutków dla ochrony danych
 1. Współadministrator
 • Forma współadministrowania
 • Obowiązki wspóladministratorów
 1. Podmiot przetwarzający
 • Weryfikacja podmiotu przetwarzającego
 • Umowa z podmiotem przetwarzającym (przykładowa umowa powierzenia)
 • Dalsze powierzenie danych
 1. Inspektor ochrony danych
 • Obowiązek czy dobrowolność wyznaczenia IODy?
 • Konflikt interesów według grupy roboczej art 29
 • IOD – Kto?
 • Pozycja IOD
 • Zadania IODy
  • Funkcja doradcza dla administratora danych oraz pracowników
  • Szkolenia
  • Audyty
  • Konsultacje w zakresie oceny skutków
 • Środki zapewnione IOD przez administratora
 • Zgłoszenie IOD
 1. Zabezpieczenia
 • Krajowe ramy interoperacyjności
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych (informacji)
 • Zarządzanie Ryzykiem normy PN-ISO 31000 oraz ISO 27 000
  • Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem oraz audytem
  • Identyfikowanie ryzyka
  • Analiza ryzyka
  • Postepowanie z ryzykiem
  • Dokumentowanie – procedura zarządzaniem ryzykiem
 • Kategorie środków ochrony ISO 27 001
 • Ocena skutków dla ochrony danych – norma PN-ISO 29134
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 • Dokumentacja naruszeń
 1. Ocena skutków dla ochrony danych – wsparcie – norma PN-ISO/IEC 29134
 2. Zabezpieczenia danych osobowych według norm PN-ISO/IEC 29151 oraz PN – ISO 27 001
 • Środki organizacyjne
 • Środki ochrony w ramach programów i baz danych
 • Środki ochrony infrastruktury teleinformatycznej
 • Środki ochrony fizycznej danych
 1. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 • Dokumentacja naruszeń
 1. Dokumentacja
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Metodyka analizy ryzyka
 • Procedury zgłaszania naruszeń i zarządzania incydentem
 • Procedury realizacji praw osób
 • Inna dokumentacja i procedury
 1. Monitorowanie przez IOD zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami w tym zakresie
 • Podstawy prawne wykonywania audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO
 • Plan audytu
 • Praktyczne przeprowadzenie audytu/sprawdzenia
 • Raport z audytu zgodności z przetwarzaniem danych osobowych z przepisami
 1. Odpowiedzialność
 • Prawo do odszkodowania
 • Kary finansowe
 1. Zakończenie

 

 

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Cena szkolenia:

620 zł   

Prowadzący:

Przemysław Chojnowski

Trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych. Ochroną danych osobowych zajuje się ponad 10 lat.

Audytor wewnętrzny normy ISO 27000. Absolwent studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.

Osobiście przeprowadził ponad 800 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, przygotował dokumentacje z zakresu ochrony danych osobowych w ponad 80 firmach, a także jest IOD w 10 firmach z sektora publicznego i prywatnego. Podczas szkoleń bazuje na swoim doświadczeniu zdobytym w trakcie ponad dziesięcioletniego kierowania pionem łączności i informatyki w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego komisji elektroenergetycznej przy Komendancie Głównym Straży Granicznej , posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji. Podczas szkoleń wykorzystuje swoje kompetencje trenerskie zdobyte na wielu szkoleniach trenerskich i coachingowych potwierdzonych certyfikatem ACC ICF.

Zapisy:

biuro@spektrum-szkolenia.pl
tel. 535 895 551

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

lub

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 

Przygotowanie firmy do wymogów RODO

Firma Spektrum oferuje przygotowanie Państwa firmy/urzędu do spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.

Więcej »

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA -MENEDŻER COACHEM

 

pierwsze

 • Sprawdź się w roli menedżera-coacha
 • Rozszerz swoje umiejętności menedżerskie o techniki coachingowe
 • Poznaj coachingowy styl zarządzania ludźmi
 • Zbuduj efektywny i zaangażowany zespół
 • Zyskaj sukces dzięki osobistemu rozwojowi

6 dni szkoleniowych
Ponad 40 godzin warsztatów

Sesje coachingowe i mentorskie
Badanie stylu myślenia FRIS®
Narzędzia coachingowe
Doświadczeni trenerzy i coachowie

 Program warsztatu oraz przedstawienie trenerów pod poniższym linkiem

 

Więcej »

NATURY NIE OSZUKASZ – POZNAJ SWÓJ STYL MYŚLENIA I STYL DZIAŁANIA

festiwal-fris-frisletter

NATURY NIE OSZUKASZ – POZNAJ SWÓJ STYL MYŚLENIA I STYL DZIAŁANIA

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • co to jest styl myślenia wg. modelu FRIS,
 • co to jest styl działania wg. modelu FRIS,
 • kim jesteś TY wg. modelu FRIS.

Poznając model FRIS (FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY) będziesz mógł zrozumieć swoje naturalne predyspozycje i tym samym różnice w sposobach myślenia i działania otaczających Cię ludzi i siebie samego. Zrozumiesz czym jest dominująca perspektywa FRIS i jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją.

FRIS nie tylko zdiagnozuje Twoje predyspozycje, ale również udzieli Ci wskazówek w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej dla Ciebie komunikować się z osobami o innych Stylach Myślenia. FRIS pokaże Ci jak stawać się lepszym, wciąż będąc sobą.

Podczas warsztatu wśród uczestników zostanie rozlosowany jeden token do badania FRIS wraz z feedbackiem certyfikowanego trenera.

Zapisy na warsztaty: dagmara.podraza@gmail.com z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko lub
telefonicznie 733-278-182

Cena : 30 zł na konto: 13114020040000360276359334 z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko

Godz. 17.00 – 19.00

Kawiarnia „Kawa z Duszą”

 1. Dzieci Wrzesińskich 9/2 Koszalin

Prowadząca: Dagmara Podraza-Olech – Jestem coachem, tutorem i certyfikowanym trenerem metodologii FRIS współpracującym z firmą Spektrum – szkolenia*doradztwo*coaching.  Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwijam dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol jak również w kompetencjach rozwoju osobistego. Specjalizuję się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał. Posiadam doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej wprowadzając coachingowi styl zarządzania. Prywatnie – jestem zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom szkół w Koszalinie.

FRIS jest logiczny, spójny i konkretny – taki Analityczny 😉 i doskonale współgra z hasłem: „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”.

FRIS-owy ZESPÓŁ, CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ RÓŻNORODNOŚCIĄ W ZESPOLE

festiwal-fris-frisletter

FRIS-owy ZESPÓŁ, CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ RÓŻNORODNOŚCIĄ W ZESPOLE

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak budować efektywny zespół w oparciu na różnorodność,
 • jak wykorzystywać metody i narzędzia związane z właściwym doborem stylu myślenia i stylu działania członków zespołu,
 • jak wpływać na dobre relacje międzyludzkie i synergię w pracy zespołu.

Poznając model FRIS (FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY) będziesz mógł zrozumieć naturalne predyspozycje i tym samym różnice w sposobach myślenia i działania otaczających Cię ludzi i siebie samego. Doświadczysz jak różne są sposoby percepcji i wykorzystywania informacji, reagowania
i rozwiązywania problemów.

Godz. 10.00-12.00

SPEKTRUM – ul. Mieszka I 30, Koszalin

Zapisy na warsztaty: dagmara.podraza@gmail.com z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko lub
telefonicznie 733-278-182

Cena : 30 zł na konto: 13114020040000360276359334 z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko

Prowadzące: Beata Woźniak – Trener umiejętności psychologicznych w biznesie, coach, mentor

Od osiemnastu lat zajmuje się coachingiem i szkoleniami dla firm i osób indywidualnych z zakresu psychologii w biznesie i rozwoju osobistym. Specjalizuje się w budowaniu relacji i zarządzaniu relacjami, inteligencją społeczną, rozwiązywaniu konfliktów i strategii negocjacyjnych, zarządzaniu zespołem, stresem i rozwojem człowieka w ujęciu holistycznym. Jest praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału ludzkiego. Jak sama stwierdza, jej pasją jest człowiek i jego potencjał, dawanie ludziom skrzydeł i uczenie ich jak osiągać cel.

Dagmara Podraza-Olech – Jestem coachem, tutorem i certyfikowanym trenerem metodologii FRIS współpracującym z firmą Spektrum – szkolenia*doradztwo*coaching.  Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwijam dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol jak również w kompetencjach rozwoju osobistego. Specjalizuję się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał. Posiadam doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej wprowadzając coachingowi styl zarządzania. Prywatnie – jestem zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom szkół w Koszalinie.

FRIS jest logiczny, spójny i konkretny – taki Analityczny 😉 i doskonale współgra z hasłem: „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”.

Spektrum partnerem FRIS

Miło nam poinformować że Spektrum Szkolenia Doradztwo Coaching jest oficjalnym partnerem FRIS

logo-partner-fris

FRIS to narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.

 

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze:
FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS).
Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

2016-12-20_105946

 

STYL MYŚLENIA

Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę.

W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

Co charakteryzuje Styl Myślenia FRIS?

Wyznaczony przez 1 perspektywę FRIS

Dominująca perspektywa FRIS opisuje jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją.

Wyraża naturalne predyspozycje

Wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet oraz które mechanizmy myślowe najchętniej i najintensywniej wykorzystujesz.

Ani dobry ani zły

Nie ma lepszych lub gorszych Stylów Myślenia, natomiast może pojawić się problem niedopasowania do roli lub zadania do naturalnych predyspozycji.

Opisuje sposób percepcji i pierwszą reakcję

Objawia się w pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji – opisuje jak postrzegasz nowe sytuacje i informacje oraz jak podejmujesz decyzje.

Jest niezmienny i trwały

Działa w sposób zbliżony do utrwalonych nawyków już od wieku przedszkolnego i przez resztę życia nie ulega istotnym zmianom.

 

 

SEMINARIUM COACHING W EDUKACJI

ZAPRASZAMY  wstęp wolny

SEMINARIUM

 

 COACHING w EDUKACJI

 

Patronat

 

Piątek, 20 MAJA 2016 godz. 11.00 – 17.00

Miejsce:  Koszalin, ul. Zwycięstwa 126, IDPB

 

Celem zarówno coachingu, jak i edukacji jest przygotowanie człowieka do życia i rozwijanie jego potencjału. Jak powiedział Albert Einstein: “edukacja nie polega na uczeniu się faktów, ale na ćwiczeniu umiejętności myślenia”. Niestety, edukacja gdzieś po drodze zgubiła wspomnianą przez ekscentrycznego geniusza misję, skupiając się na wtłaczaniu do młodych umysłów ogromu informacji. Zupełnie tak, jakby te informacje miały samoistnie zamienić się w praktyczne, życiowe umiejętności.

Zdecydowanie lepiej radzi sobie z tym coaching, w którym podstawową wartością jest rozwijanie u ludzi umiejętności do samodzielnego myślenia i radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Gdy się bliżej przyjrzymy mechanizmom leżącym u podstaw coachingu, staje się jasne, że jest w nim więcej edukacji, niż w naszych polskich szkołach.

Dlatego wykorzystywanie coachingu w edukacji jest tym brakującym elementem, który może w znaczącym stopniu zmienić to, co w naszym systemie szkolnictwa jest najgorsze. Stosując podejście coachingowe, w końcu sprawiamy, że dzieci szukają odpowiedzi w sobie i nie polegają tylko i wyłącznie na mądrzejszych autorytetach. Uczą się rozwiązywania problemów i realizowania własnych celów. Biorą odpowiedzialność za proces nauki i rozwijają zdolność do świadomego i konstruktywnego myślenia.

Co więcej, wykorzystanie coachingu w edukacji pozwala na uwolnienie się od szkodliwego dla edukacji podejścia “uczymy wszystkich tak samo”. Nie możemy przecież zapominać o tym, że każdy człowiek jest unikalny i ma swoje własne tempo i sposób nauki. Podejście coachingowe pozwala nam na zaprojektowanie edukacji spersonalizowanej, w której uczniowie sięgają do osobistych zasobów i skupiają się na tym etapie rozwoju, na którym obecnie się znajdują.

Cyt. fragment artykułu: http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/3150-coaching-w-edukacji

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

11.00                          otwarcie seminarium

11.15-12.00   „Coaching w edukacji“  – Elżbieta Nell Chojnowska

12.15-13.45    „Lekcja coachingu w szkole“ – Marcin Korzyc

14.00-15.00  „Coaching jako metoda wspierająca   kompetencje nauczycieli“  – Bożena Sobkowiak

15.15-16.15    „Style Myślenia wg modelu FRIS“- Dagmara Podraza-Olech

16.30-17.00     panel dyskusyjny – prowadzący Przemysław Chojnowski

17.00                zakończenie seminarium

 

Prelekcje i warsztaty poprowadzą:

ELŻBIETA NELL CHOJNOWSKA

Właścicielka koszalińskiej firmy SPEKTRUM. Absolwentka zarządzania, studiów podyplomowych „Zarządzanie personelem w firmie” oraz „Job coaching, doradztwo zawodowe i coaching kariery”. Certyfikowany coach ACC ICF, doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim. Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego oraz job coachingu i coachingu kariery. Od kilkunastu lat jest związana z branżą edukacyjną, gdzie jako doświadczona trenerka i autorka programów szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, współpracuje na co dzień z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi oraz firmami naszego regionu. Zrzeszona jako przedsiębiorca w Północnej Izbie Gospodarczej oraz członkini Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

DAGMARA PODRAZA-OLECH

Certyfikowany trener metodologii FRIS®, dyplomowany coach, certyfikowany tutor, mediator z uprawnieniami stałymi. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej – „Bezpieczeństwo informacji” oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – „Coaching metody i praktyka”. Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwija dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol w Szczytnie jak również w szeroko rozumianych kompetencjach rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej. Prywatnie – aktorka, zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom SP 18 w Koszalinie.

BOŻENA SOBKOWIAK

Absolwentka biologii, studiów podyplomowych z Organizacji i Zarządzania Oświatą, studiów podyplomowych z Psychologii w Biznesie, kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do sprawowania nadzoru pedagogicznego, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów  dla kadry kierowniczej. Dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE. Wykładowca na studiach wyższych, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych dla kadry kierowniczej.

MARCIN KORCZYC

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego we wszystkich typach szkół. Absolwent Filozofii na UAM Poznań. Obecnie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu realizującej autorski projekt edukacyjny “Kolorowa Szkoła – Kolorowa Edukacja”. Tutor, wychowawca, dziennikarz i felietonista.

PRZEMYSŁAW CHOJNOWSKI

Właściciel koszalińskiej firmy SPEKTRUM. Absolwent ekonomii. Trener specjalizujący się w osobistym i zawodowym rozwoju, prowadzi warsztaty oraz coaching w zakresie umiejętności menedżerskich, efektywności osobistej, pracy zespołowej, poszukiwania równowagi  życiowej oraz szczęścia.  Uczestnik wielu szkoleń oraz warsztatów dla  trenerów i coachów, w 2012 roku otrzymał akredytację coachingową (ACC) wydaną przez International Coach Federation – największą światową organizację zrzeszającą coachów. W prowadzonych przez siebie warsztatach i coachingu bazuje na doświadczeniu zdobytym w 20-letniej praktyce kierowniczej. Poza tym ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 

 PLAKAT WYDARZENIA

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzisiaj przypada Dzień Ochrony Danych Osobowych. Święto to jest obchodzone co roku 28 stycznia czyli w rocznicę otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy. I w tym dniu życzymy wszystkim naszym obecnym i przyszłym klientom świadomego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
Z naszej strony zawsze zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące tej jakże trudnej materii. Przemawia za nami nasze doświadczenie – zorganizowaliśmy lub występowaliśmy jako prowadzący w ponad 200 szkoleniach, przygotowaliśmy ponad 50 firm do wdrożenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w formie outsourcingu obecnie pełnimy funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w 11 firmach. Jesteśmy praktykami z wieloletnim doświadczeniem łączącymi wiedzę z wielu dziedzin co przekłada się na kompleksowe spojrzenia na temat ochrony danych osobowych.całość

Szukaj