fbpx

Szkolenia dla Nauczycieli

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

PROPOZYCJA

Usługa szkoleniowa realizowana przez
SPEKTRUM – szkolenia, doradztwo, coaching Elżbieta Nell Chojnowska

 

Opis realizacji usługi szkoleniowej:

Czas: od 2-5 h/grupa max 20 osób

Miejsce: w szkole lub w salach Spektrum

Cena: w zależności od tematyki warsztatu, ilości osób

Wystawienie certyfikatu/zaświadczenia dla uczestnika szkolenia

Ważne!
– w przypadku szkolenia dla Rady Pedagogicznej zakres poszczególnych tematów jest dostosowany do czasu przeznaczonego na omówienie zagadnień w trakcie zebrania (do 90 minut).
TEMATYKA WARSZTATÓW

 

 1. COACHINGOWY WARSZTAT STYLU PRACY NAUCZYCIELA

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • czym jest coaching i mentoring a czym nie jest;
 • jak wykorzystać kluczowe umiejętności coachingowe i mentoringowe w pracy z dzieckiem
  i z dorosłym (rodzicem);
 • jak prowadzić rozmowy w stylu coachingowym.

W trakcie warsztatu poza tym uświadomisz sobie kiedy stosować coaching, kiedy mentoring, a kiedy podejście tradycyjne w komunikowaniu się. Dowiesz się także jak określanie celów i kierunku działań wpływa na efektywność i zaangażowanie pracy uczniów. Zrozumiesz, na czym polega oparcie pracy nauczyciela na modelu coachingowym.

 

 1. METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA STRESEM

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak codzienne zdarzenia mogą być przyczyną sytuacji stresujących,
 • jak przebiega proces reakcji stresowej,
 • jakie stosować techniki relaksacyjne aby skutecznie radzić sobie ze stresem.

Uświadomisz sobie poza tym, że radzenie sobie ze stresem psychologicznym to proces ukierunkowany na wyeliminowanie napięcia wywołanego bodźcem stresowym. Osobiście doświadczysz skuteczności technik relaksacyjnych i możliwość ich wykorzystywania po to aby uzyskać równowagę zawodową
i życiową.

 

 1. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • co wyróżnia komunikację werbalną i niewerbalną,
 • jak aktywnie słuchać i przekazywać informacje,
 • czym są stereotypy i przekonania i jak przenoszą się na kontakt z uczniem, rodzicem,
 • jak Twój głos i sposób mówienia wpływa na nawiązywanie kontaktów i przekonywania,
 • jakie stosować filtry aby przekaz był skuteczny,
 • techniki perswazji w kontakcie z uczniem, rodzicem.

 

W trakcie warsztatu uświadomisz sobie jaki wpływ ma na Ciebie subiektywność percepcji społecznej
w odniesieniu do postrzegania różnorodności u rozmówców. Poza tym poznasz swój indywidualny styl
w komunikacji społecznej bardzo przydatny w tworzeniu przyjaznego środowiska w pracy/szkole.

 

 1. PRACA ZESPOŁOWA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA FRIS

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak budować efektywny zespół,
 • jak wykorzystywać metody i narzędzia związane z właściwym doborem stylu myślenia i stylu działania członków zespołu,
 • jak wpływać na dobre relacje międzyludzkie i synergię w pracy zespołu.

Poznając model FRIS (FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY) będziesz mógł zrozumieć naturalne predyspozycje i tym samym różnice w sposobach myślenia i działania otaczających Cię ludzi i siebie samego. Doświadczysz jak różne są sposoby percepcji i wykorzystywania informacji, reagowania
i rozwiązywania problemów.

 1. KUNSZT UDZIELANIA FEEDBACKU

Podczas warsztatu poznasz m.in.:

 • rodzaje informacji zwrotnej,
 • konstrukcje budowania przekazu oceniającego realizację obowiązków przez uczniów,
 • zasady udzielania informacji zwrotnej – feedbacku.

A także dowiesz się jak konstruktywna pochwała i krytyka wpływa na rozwój uczniów i ich motywowanie oraz praktycznie przećwiczysz sposoby udzielania informacji zwrotnej.

 

 1. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH W KLASIE

Podczas warsztatu poznasz m.in.:

 • różne style rozwiązywania konfliktów,
 • asertywne metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • sposoby identyfikacji symptomów sytuacji konfliktowych.

Poza tym uświadomisz sobie przyczyny i źródła powstawania konfliktów i ich wpływ na relacje interpersonalne oraz realizację zadań. Zrozumiesz przydatność stosowania technik asertywnej komunikacji w sytuacjach konfliktowych oraz technik prowadzenia negocjacji. Dowiesz się jaki reprezentujesz własny styl rozwiązywania konfliktów.

 

 1. NARZĘDZIA MYŚLENIA WIZUALNEGO – MAPY MYŚLI

Podczas warsztatu dowiesz się m.in. jak:

 • przebiega proces myślenia wizualnego: patrz, zobacz, wyobraź sobie, pokaż;
 • zwiększyć efektywność pracy i poznać język swojego umysłu;
 • szybko i łatwo zapamiętywać nowe informacje;
 • wykorzystać myślenie wizualne w praktyce.

Poza tym poznasz technikę Mapy Myśli, która znacznie usprawnia uczenie się. Notatki graficzne angażują prawą półkulę mózgu. Kiedy notujesz, uczysz się i równocześnie rozwijasz swoją twórczość, kreatywność i wyobraźnię. Umiejętność szybkiego sporządzania wartościowych notatek i wyłapywania najważniejszych informacji ma wpływ na koncentrację i wyniki w nauce. Dlatego też ta technika jest szczególnie polecana uczniom w przyswajaniu partii materiałów.

 

 

 1. MOTYWOWANIE I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA UCZNIÓW DO ROZWOJU I NAUKI

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jakie są mechanizmy rządzące motywacją;
 • jakie czynniki/bodźce motywują uczniów do określonych działań;
 • jak wzmacniać zachowania pozytywne;
 • jak budować prestiż dzieci we własnych oczach i w oczach nauczycieli, kolegów i rodziców;
 • jakie czynniki wpływają na zdolność uczenia się i angażowania się w proces kształcenia.

Poza tym uświadomisz sobie, które wybrane cechy zachowania, stylu prowadzenia zajęć oraz realizowanego przez nauczyciela modelu komunikacji interpersonalnej (w tym perswazja, feedback) wpływają na efektywność procesu uczenia się oraz wyniki szkolne uczniów. Utwierdzisz się w przekonaniu, że jednym z ważniejszych zadań szkoły jest kształtowanie u uczniów trwałych i silnych motywów uczenia się jako podstawy do dalszego samokształcenia.

 

 1. KONCEPCJA INDYWIDUALNYCH WZORCÓW MYŚLOWYCH wg D. Markowej i A. Powell

 

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak wzorce myślowe wpływają na percepcję dzieci;
 • jak w nauczaniu bardziej uwzględniać potrzeby poznawcze dzieci;
 • jak zwiększyć możliwość przyswajania informacji i koncentracji w dużej grupie.

W trakcie tego spotkania omówimy poznawcze matryce opracowane przez autorki mające wpływ na rodzaj koncentracji, funkcjonowanie pamięci i ekspresję informacji. Przyjrzymy się temu, jak bardzo każdy mózg jest na swój sposób inteligentny i jak wykorzystać specyfikę jego działania do lepszego wykorzystania w strategii uczenia się dziecka i nauczania dzieci z różnymi potrzebami poznawczymi. Wiedza ta przydaje się w podniesieniu skuteczności docierania z komunikatami do dziecka. Rozumienie koncepcji wzorców ma też wpływ na podniesienie jakości w relacjach.

 

 1. MAGIA PAMIĘCI

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • czym jest pamięć i jakie wyróżnia się jej rodzaje;
 • jak w nauczaniu wykorzystać psychologię poznawczą za pomocą wprowadzania narzędzi, dzięki którym „informacje same wchodzą do głowy”;
 • jakie korzyści daje ćwiczenie pamięci.

Poza tym poznasz podstawowe mechanizmy, które wpływają no to, co można określić sprawnie działającą pamięcią i warunki jej optymalnego funkcjonowania. Doświadczysz użycia kilku narzędzi,
w tym techniki pamięciowej, by móc tę wiedzę w sposób praktyczny wykorzystywać podczas lekcji do zapamiętywania wybranych treści przez uczniów.

 

 1. METODY WSPOMAGAJĄCE KONCENTRACJĘ UWAGI

 

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • czym jest koncentracja uwagi i co ją zaburza;
 • jak zwiększyć efektywność uwagi;
 • jak zadbać o stan psychiczny, aby łatwiej się koncentrować;
 • jak dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń aby zwiększyć koncentrację.

Poza tym poznasz podstawowe metody związane z zewnętrznymi i wewnętrznymi czynnikami wpływającymi na efektywność koncentracji. Doświadczysz także jak zmysły oddziałują na skupienie
i jak je wykorzystać w procesie uczenia się i zapamiętywania. A także zwrócimy uwagę na proces motywacji, który odgrywa znaczącą rolę w koncentracji uwagi.

 

 

 1. ĆWICZENIA SŁUŻĄCE KONCENTRACJI UWAGI

 

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jakie są podstawowe ćwiczenia, gry i zabawy koncentrujące uwagę;
 • jak dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń, aby zwiększyć koncentrację;
 • jakie ćwiczenia służą synchronizacji półkul mózgowych.

 

W trakcie warsztatu nabędziesz umiejętności, dzięki poznaniu różnych zabaw skupiających uwagę, wykorzystania zaprezentowanych technik także w uatrakcyjnianiu zajęć, integrowaniu grupy.


 1. EFEKTYWNE METODY NAUCZANIA

 

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak uczy się mózg;
 • czym jest stan flow i jak do uzyskać;
 • jak skutecznie wykorzystać w nauczaniu gry nastawione na kooperację.

Poza tym wskażemy jak budować zaangażowanie w proces uczenia się dzięki konkretnym metodom do wykorzystania w pracy indywidualnej lub w grupach, takim jak: tworzenie jednostek wiedzy, mapy myśli, techniki pamięciowe i skojarzeniowe, rebusy, zagadki, krzyżówki, wywiad, uczeń-ekspert, krąg rozmów, scenki, dramy, debaty, gry komunikacyjne, planszowe, turnieje


 1. WORK LIFE BALANCE

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • czym jest Work-Life Balance;
 • jak umiejętnie zarządzać energią życiową i równowagą między życiem zawodowym
  a prywatnym.

W trakcie warsztatu skupimy się na poszukaniu metod inspirowania oraz uzyskiwania spokoju ducha, harmonii umysłu i ciała w świecie ciągłych zmian, tempa i wyzwań. Poza tym zaobserwujesz jakie działania gwarantuje nam podejście holistyczne, gdzie rozwój człowieka to nie szkolenie poszczególnych jego elementów ale rozwijanie jako całości.

 

Uwagi końcowe:

 • w/w propozycje można w zależności od potrzeb szkoleniowych połączyć w jeden temat, który zostanie zrealizowany w formie warsztatu w odpowiednim do tego czasie;
 • po dokonaniu wyboru tematyki szkolenia przez zamawiającego, wykonawca przedstawi harmonogram szczegółowy realizacji szkolenia.

Szukaj